ΑΣΦΑΛΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ

 

Σύμφωνα με την Ελληνική Νομοθεσία [ΚΥΑ 64834/5491 (ΦΕΚ 1350 7/11/2000)], όλες οι επιχειρήσεις των οποίων οι δραστηριότητες περιλαμβάνουν
• οδική, σιδηροδρομική ή πλωτή μεταφορά επικινδύνων εμπορευμάτων, ή
• ενέργειες φορτοεκφόρτωσης που συνδέονται με τις εν λόγω μεταφορές,   
θα πρέπει να ορίσουν έναν ή περισσότερους Συμβούλους Ασφαλούς Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων (Σ.Α.Μ.Ε.Ε.), έργο των οποίων είναι η  πρόληψη των κινδύνων που προκύπτουν από την επιχειρηματική δραστηριότητα .
Ο Σύμβουλος Ασφαλούς Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων μεριμνά για την ασφάλεια:
• των εργαζομένων που εμπλέκονται στις αναφερόμενες δραστηριότητες,
• των επιχειρήσεων από την επιβολή προστίμων
• του περιβάλλοντος σε περιπτώσεις ατυχημάτων ή διαρροών
Η SAFE BUSINESS S.A. διαθέτει Συμβούλους Ασφαλούς Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων με μεγάλη πείρα και γνώση του αντικειμένου.
Οι Συμβουλή Ασφαλούς Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων της εταιρείας μας διενεργούν σεμινάρια – εκπαιδεύσεις του προσωπικού των μεταφορικών επιχειρήσεων σε θέματα «ADR» και συντάσσουν, σύμφωνα με την σχετική νομοθεσία, μελέτες επικινδυνότητας για την μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων