ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΕΚΡΗΞΕΙΣ

Σύμφωνα με την Ελληνική Νομοθεσία ( ΠΔ  42/2003), στις επιχειρήσεις που τα υλικά (εύφλεκτα υλικά, σκόνες ή αέρια) που χρησιμοποιούνται στην παραγωγική διαδικασία, μπορεί να προκαλέσουν «εκρηκτική ατμόσφαιρα», ο εργοδότης πρέπει να μεριμνά για την πραγματοποίηση κατάταξης των χώρων εργασίας σε ζώνες ως προς την πιθανότητα δημιουργίας εκρηκτικής ατμόσφαιρας και την σύνταξη και συνεχή ενημέρωση του «εγγράφου προστασίας από εκρήξεις» σχετικά με την εκτίμηση των κινδύνων και τα μέτρα πρόληψης και αντιμετώπισης.

Για την πρόληψη των κινδύνων πρέπει να λαμβάνονται μέτρα οργανωτικά

 ( εκπαίδευση, γραπτές οδηγίες και άδειες εκτέλεσης εργασίας) και τεχνικά (αποφυγή δημιουργίας εκρηκτικής ατμόσφαιρας, αερισμός, έλεγχος πηγών ανάφλεξης, κατάλληλος εξοπλισμός αντιεκρηκτικού τύπου, σήμανση ασφαλείας κτλ).

Η σοβαρότητα των κινδύνων πυρκαγιάς ή έκρηξης αναδεικνύει την ανάγκη να δοθεί έμφαση στην πρόληψή τους. Τα σοβαρά ατυχήματα που έχουν συμβεί και σχετίζονται με τέτοιου είδους κινδύνους (πυρκαγιές σε βιομηχανίες και κτίρια, ατυχήματα στην ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη κτλ) αναδεικνύουν, επίσης αυτή την αναγκαιότητα.

Η SAFE BUSINESS S.A αναλαμβάνει τη σύνταξη του εγγράφου προστασίας από εκρήξεις,  σύμφωνα με τις  απαιτήσεις της Νομοθεσίας και της Επιθεώρησης Εργασίας.