ΑΣΦΑΛΕΙΑ & ΥΓΕΙΑ ΣΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ

«Η ασφάλεια της ανθρώπινης ζωής αποτελεί την πυξίδα των ανθρώπων μας στην καθημερινή και επαγγελματική τους πρακτική.»

Οι υπηρεσίες SAFE BUSINESS SA σε τεχνικά έργα περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων:

• Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας Έργου
• Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας Έργου
• Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας Έργου
• Υπηρεσίες Τεχνικού Ασφαλείας
• Υπηρεσίες Ιατρού Εργασίας
• Υπηρεσίες Συντονιστή Ασφάλειας κατά τη Μελέτη
• Υπηρεσίες Συντονιστή Ασφάλειας κατά τη Κατασκευή
• Οργάνωση Ιατρείου - Σταθμού Πρώτων Βοηθειών
• Στελέχωση Ιατρείου - Σταθμού Πρώτων Βοηθειών
• Εκπαίδευση Ασφάλειας
• Επιθεωρήσεις Ασφάλειας

Με το Π.Δ. 17/96 επεκτάθηκε η υποχρέωση ανάθεσης καθηκόντων Τεχνικού Ασφαλείας (ΤΑ) και στις τεχνικές εταιρείες - κοινοπραξίες που απασχολούν έστω και ένα μισθωτό.

Ο Συντονιστής Ασφάλειας & Υγείας της Εργασίας προβλέπεται από το ΠΔ 305/1996 και ορίζεται από τον Ανάδοχο συνολικά του έργου, ή εάν δεν υπάρχει τότε από τον Κύριο του Έργου. Είναι επιφορτισμένος με τον συντονισμό των δραστηριοτήτων των συντελεστών του Έργου, με σκοπό την ενσωμάτωση της Ασφάλειας και Υγείας σε όλες τις φάσεις του, δηλαδή την μελέτη, την κατασκευή και την χρήση του.

Το Σχέδιο και ο Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας (ΣΑΥ-ΦΑΥ) υιοθετήθηκαν με το Π.Δ. 305/96 και αποτελούν τα βασικά εργαλεία για τη διαχείριση της ΑΥΕ στα Τεχνικά Έργα
Το ΣΑΥ εκπονείται από τον Συντονιστή κατά τη φάση της μελέτης του τεχνικού έργου  και χρησιμεύει κατά την κατασκευή του. Ενσωματώνει την πρόληψη των κινδύνων κατά την εργασία σε όλες τις επιλογές της μελέτης του έργου και αποσκοπεί στον συντονισμό και καθοδήγηση όλων των εμπλεκομένων κατά την κατασκευή. Περιλαμβάνει την εκτίμηση του επαγγελματικού κινδύνου που προβλέπεται από το ΠΔ 17.96.
Για κάθε φάση του έργου και εργασία, περιγράφεται η μέθοδος εκτέλεσης της κάθε εργασίας, οι πιθανοί κίνδυνοι και τα προτεινόμενα μέτρα για την πρόληψη ή έλεγχό τους.
Ο ΦΑΥ αποσκοπεί στον προσδιορισμό, πρόληψη και περιορισμό των κινδύνων των χρηστών του έργου κατά τις ενδεχόμενες μεταγενέστερες εργασίες συντήρησης, μετατροπών, επισκευών, μέχρι και τελικής καθαίρεσής του.