ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

 
«Το πάθος των ιδρυτών της εταιρείας για την τελειότητα γίνεται όραμα και παρόρμηση ομάδας και μέσα από συλλογική προσπάθεια ολοκληρώνουμε έργα με υψηλή προστιθέμενη αξία γιατους πελάτες μας»

Για την παρακολούθηση του επιπέδου ασφάλειας και των αποτελεσμάτων από την εφαρμογή διαφόρων εφαρμοζόμενων μέτρων ασφάλειας, είναι απαραίτητη κατά περίπτωση η μέτρηση και παρακολούθηση εργασιακών βλαπτικών παραγόντων. Επιπλέον σε αρκετές περιπτώσεις η μέτρηση και παρακολούθηση εργασιακών βλαπτικών παραγόντων, αποτελεί και νομοθετική υποχρέωση.
Η SAFE BUSINESS SA διαθέτει κατάλληλο  για τη μέτρηση των παρακάτω παραγόντων:

Φυσικοί παράγοντες:

• Θερμοκρασία
• Σχετική Υγρασία
• Ταχύτητα αέρα
• Δείκτη Θερμικής Καταπόνησης (WBGT)
• Θόρυβο (εργασιακό και περιβαλλοντικό)
• Φωτισμό
• Ηλεκτρομαγνητική Ακτινοβολία

Χημικοί παράγοντες:

• Διοξείδιο του άνθρακα
• Αέρια (οξυγόνο, οξείδια του άνθρακα, του αζώτου, κλπ.)
• Διαλύτες (βενζόλιο, τολουόλιο, ξυλόλιο, κλπ.)
• Αιωρούμενα σωματίδια (αδρανής σκόνη, εσπνεύσιμη και αναπνεύσιμη, μη αδρανής σκόνη, μόλυβδος, κοβάλτιο, νικέλιο, αμίαντος, σίδηρος, γραφίτης, κλπ., σκόνη βάμβακος)

Άλλοι παράγοντες:
• Γείωση εξοπλισμού εργασίας
• Επάρκεια ηλεκτρικής μόνωσης φορητών ηλεκτρικών συσκευών
• Τάση και ένταση ηλεκτρικού ρεύματος


Ο εξοπλισμός της
SAFE BUSINESS SA  είναι διακριβωμένος σύμφωνα με τις επί μέρους απαιτήσεις των διεθνών προτύπων.