ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

«Στόχος μας είναι μέσα από την επιστήμη και την καινοτομία να βελτιώσουμε σημαντικά τις ζωές των ανθρώπων»

Η Γραπτή Εκτίμηση του Επαγγελματικού Κινδύνου (ΓΕΕΚ) αποτελεί νομοθετική υποχρέωση για όλες τις επιχειρήσεις του ιδιωτικού ή δημόσιου τομέα, ανεξαρτήτως από τον αριθμό των εργαζομένων που απασχολούν και τον κλάδο της οικονομικής δραστηριότητας που ανήκουν.
Η Εκτίμηση του Επαγγελματικού Κινδύνου είναι ένα από τα πιο βασικά εργαλεία για την βέλτιστη διαχείρισης της Επαγγελματικής Ασφάλειας και Υγείας.

Στόχος της Εκτίμησης του Επαγγελματικού Κινδύνου είναι:
•Εντοπισμός των πηγών κινδύνου που δημιουργούνται κατά την εργασία
•Αξιολόγηση των κινδύνων με στόχο την πλέον ενδεδειγμένη επιλογή: εξοπλισμού εργασίας, χρησιμοποιούμενων μέσων, της διαμόρφωσης του χώρου εργασίας και της οργάνωσης της εργασίας
•Έλεγχο της επάρκειας των εφαρμοζόμενων μέσων και τρόπων προστασίας
•Ιεράρχηση των ενεργειών που πρέπει να γίνουν, εφόσον , ύστερα από την εκτίμηση, διαπιστωθεί ότι απαιτούνται μέτρα πέραν των υπαρχόντων
•Καθορισμός διαδικασίας διασφάλισης της Υγείας και Ασφάλειας των εργαζομένων
•Καθορισμός διαδικασίας ενημέρωσης αρμοδίων αρχών, εργαζομένων και Διοίκησης σχετικά ατυχήματα
•Προσαρμογή των παραγωγικών διαδικασιών και μεθοδολογίας εκτέλεσης εργασιών, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις και προδιαγραφές.
Η εκτίμηση κινδύνου στους χώρους της εταιρίας διεξάγεται ξεχωριστά, εξετάζοντας :
• Τα μηχανήματα και τους μηχανικούς κινδύνους.
• Τα υλικά που χρησιμοποιούνται για παραγωγή των προϊόντων και για την λειτουργία των μηχανημάτων και τους πιθανούς κίνδυνους για την υγεία των εργαζομένων.
• Το γενικό περιβάλλον, θερμοκρασία, θόρυβος, φωτισμός, εξαερισμός.
• Τα μέσα πρόσβασης.
• Τον βοηθητικό εξοπλισμό (μεταφορικά μέσα).
• Τις ειδικές εργασίες.
• Την ασφάλεια από ηλεκτρολογικής πλευράς.
• Άλλες δραστηριότητες.
• Διάφορους παράγοντες που συμβάλλουν στο άγχος ή την ένταση κατά την εργασία.

Η προστασία της υγείας και ασφάλειας καθώς επίσης και η πρόληψη των συνεπειών των βλαπτικών παραγόντων του εργασιακού χώρου, αποτελούν τον τελικό στόχο των διαδικασιών εκτίμησης του επαγγελματικού κινδύνου.