ΙΑΤΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

«Μερικά γραμμάρια πρόληψης είναι πολλά κιλά θεραπείας.»

Οι επιχειρήσεις που απασχολούν κατά ετήσιο μέσο όρο πάνω από 50 εργαζόμενους έχουν υποχρέωση να χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες Ιατρού Εργασίας (Π.Δ. 17/1996).
Επίσης η ίδια υποχρέωση υπάρχει και για επιχειρήσεις που απασχολούν κατά ετήσιο μέσο όρο λιγότερους από 50 εργαζόμενους, εφόσον χρησιμοποιούν συγκεκριμένους βλαπτικούς παράγοντες

1. Ο Ιατρός Εργασίας προβαίνει σε ιατρικό έλεγχο των εργαζόμενων σχετικό με τη θέση εργασίας τους.
Μεριμνά για τη διενέργεια ιατρικών εξετάσεων και μετρήσεων παραγόντων του εργασιακού περιβάλλοντος σε εφαρμογή των διατάξεων που ισχύουν κάθε φορά. Εκτιμά την καταλληλότητα των εργαζομένων για τη συγκεκριμένη εργασία, αξιολογεί και καταχωρεί τα αποτελέσματα των εξετάσεων, εκδίδει βεβαίωση των παραπάνω εκτιμήσεων και την κοινοποιεί στον εργοδότη, εφόσον απαιτείται.

2. Επιβλέπει την εφαρμογή των μέτρων προστασίας της Υγείας και πρόληψης των ατυχημάτων.
Για το σκοπό αυτό:
•Προτείνει μέτρα αντιμετώπισης και επιβλέπει την εφαρμογή τους.
•Επεξηγεί την αναγκαιότητα της σωστής χρήσης των ατομικών μέσων προστασίας, όπου αυτά απαιτούνται.
•Ερευνά τις αιτίες των ασθενειών που οφείλονται στην εργασία, αναλύει και αξιολογεί τα αποτελέσματα και προτείνει μέτρα για την πρόληψη των ασθενειών αυτών.
•Επιβλέπει τη συμμόρφωση των εργαζόμενων στους κανόνες Υγιεινής και Ασφάλειας, ενημερώνει τους εργαζόμενους για τους κινδύνους, καθώς και τους τρόπους πρόληψής τους.
3. Για κάθε εργαζόμενο ο γιατρός εργασίας της επιχείρησης τηρεί σχετικό ιατρικό φάκελο, όπου αναγράφονται τα αποτελέσματα των ιατρικών και εργαστηριακών εξετάσεων, κάθε φορά που εργαζόμενος υποβάλλεται σε αντίστοιχες εξετάσεις, εφόσον απαιτούνται.
4. Συμβουλεύει την λήψη μέτρων προστασίας, την διευθέτηση και διαμόρφωση του περιβάλλοντος και των θέσεων εργασίας καθώς και την οργάνωση παροχής πρώτων βοηθειών, σύμφωνα με τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας.
5.Εκπαιδεύει ομάδα εργαζομένων στην παροχή πρώτων βοηθειών
6. Ο Ιατρός Εργασίας έχει υποχρέωση να τηρεί το ιατρικό και επιχειρησιακό απόρρητο

Το Ιατρικό δυναμικό της εταιρείας αποτελείται από στελέχη πλήρους απασχόλησης και εξωτερικούς συνεργάτες με σημαντικές επαγγελματικές, επιστημονικές και διαχειριστικές ικανότητες.