Συστήματα Υγιεινής και Ασφάλειας Εργασίας (OHSAS 18001 και ΕΛΟΤ 1801)

Τα ζητήματα ασφάλειας και υγείας στους εργασιακούς χώρους έχουν αρχίσει τα
τελευταία χρόνια να αποκτούν τη σημασία που τους αρμόζει.
Σειρά νομοθετημάτων σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, πρωτοβουλίες εθνικών φορέων, ενημέρωση και εκπαίδευση εργαζόμενων συνθέτουν το πλαίσιο των δράσεων σε θέματα υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας.

  • Η εγκατάσταση του συστήματος υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας σύμφωνα με το πρότυπο 18001, προϋποθέτει τα ακόλουθα:
  • Διαγνωστική Ανάλυση Υφιστάμενης Κατάστασης Λειτουργίας.
  • Εντοπισμός Αναγκαίων Παρεμβάσεων για την Συμμόρφωση με το Πρότυπο ISO 18001
  • Σχεδιασμός Συστήματος Υγιεινής & Ασφάλειας Εργασίας.
  • Συγγραφή Τεκμηρίωσης Συστήματος Υγιεινής & Ασφάλειας Εργασίας.
  • Υποστήριξη Εφαρμογής και Πιστοποίησης Συστήματος Υγιεινής & Ασφάλειας Εργασίας.