Συστήματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (ISO 14001 και EMAS II)

Για την αποτελεσματική διαχείριση των περιβαλλοντικών παραμέτρων και επιπτώσεων από τη λειτουργία μιας εταιρείας, πρέπει να εφαρμόζεται ένα κατάλληλο σύστημα διαχείρισης του περιβάλλοντος. Η περιβαλλοντική διαχείριση επιτρέπει στην εταιρεία:

  • Μείωση λειτουργικών δαπανών
  • Συμμόρφωση με την κείμενη νομοθεσία
  • Συνδρομή στη βιώσιμη ανάπτυξη